لیست مقالات

ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی 1397/21/11
محمدتاج الدین و محمد تقی درویش، مریم درویش ادامه مطلب ...
راهكارهاي بهبود عملكرد بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM 1397/8/11
فهيمه خدامي عباسيه ، مجيد ضماهني ،محمد خدابخشي ادامه مطلب ...

در گاهنامه ما شرکت کنید


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید