حالت نمایش:  
links links links links links
 
 

سمینارهای آموزشی ویژه سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی

کد دوره
عنوان دوره
مدت )ساعت)
محتوای دوره
100
ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی عملکرد سازمانهای دولتی و دستگاه های اجرایی
5
        -  تشریح دستورالعمل جدید ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی عملکرد
            -  تشریح مصوبات و آیین نامه ها مرتبط با دستورالعمل جدید ارزیابی
            - نحوه مدیریت و اجرای عملیات ارزیابی
            -  نحوه انجام عملیات ارزیابی به صورت مکانیزه
            -  شیوه ارائه گزارش نهایی ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی
            -  روش تعیین ضرایب و امتیاز عوامل و معیار پذیرش شاخصهای اختصاصی عملکرد
 
101
 
نحوه شناسایی و تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد و استقرار نظام مدیریت عملکرد فراگیر در سازمان
 
8
             - انواع شاخص های عملکرد
         - روشهای شناسایی و تدوین شاخصهای عملکرد و روش تدوین شناسنامه شاخصهای عملکرد
         -  شیوه ها و مدلهای ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل مناسب مدیریت عملکرد
        - نحوه استنتاج و بهره برداری از شاخصهای عملکرد در تصمیمات اداری و امور مدیریتی
            - شیوه طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان
 
102
 
ابزارهای تصمیم گیری عملیاتی و استراتژیک و تکنیک های بهره گیری از مدل های شبیه سازی تصمیم
 
8
        - مبانی تصمیم سازی و تصمیم گیری در سازمانها
        - دسته بندی انواع تصمیمات سازمانی
        -  شبیه سازی تصمیم
        -  تصمیمات سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی
        -  معرفی ابزارها و مدلهای تصمیم گیری و کاربرد آنها
        -  معرفی ابزارهای تصمیم گیری مکانیزه و شیوه بهره برداری از آنها
 
103
تکنیکها و اصول بهبود سیستم ها، روشها و فرآیندهای سازمانی
 8
        - مبانی مدیریت فرآیندی
            -  روش تعیین سطح عملکردی فرآیندها
        -  روشهای تجزیه و تحلیل عملکرد فرآیند
            -  معیارهای تغییر یا بهبود فرایندها
           -  معرفی مدلهای بهبود فرایندها و کاربرد هر یک از مدلها
            -  نحوه جمع آوری داده های عملکردی فرایند
            -  نحوه هدف گذاری جهت بهبود فراینده
            -  شیوه ارزیابی اثرات بهبود فرایند
104
بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقای بهره وری و استقرار نظام مدیریت بهره وری
8
        -  مبانی قانونی ارتقای بهره وری در سازمانهای دولتی
            -  تشریح مبانی بهره وری عملیاتی
            -  آشنایی با مدلهای بهره وری
            -  نحوه شناسایی و تعریف شاخصهای بهره وری
            - شیوه های اندازه گیری شاخصهای بهره وری
            -  نحوه تشکیل کمیته بهره وری در سازمان و شرح وظایف کمیته
            - شیوه بهبود مستمر بهره وری سازمان بر اساس مدل کایزن
            -  ابزارهای ارتقای بهره وری و تشریح نحوه کارکرد آنها
105
تیم سازی و شیوه کار گروهی
 5
            -  بررسی دلایل نیاز به تیم سازی
           - شناخت انواع تیم ها (حل مسئله، بهبود فرایند، خود گردان)
            -  پنج ویژگی مهم مدیران جهت موفقیت در تیم سازی
           -  ویژگیهای تیم اثر بخش
            - روشهای ایجاد تعهد، انگیزه و اعتماد متقابل در تیم
             - روش توسعه تیم های موثر
             -  فرهنگ سازی در تیم
             - شیوه اداره کردن اعضا مشکل آفرین تیم
             - روش ارزیابی عملکرد تیم ها و پیشرفت آنها
             - شناخت ویژگی های تیم های موثر و شیوه تشکیل آنها
             - انتخاب رهبر شایسته برای تیم بر اساس ویژگی های شخصیتی و شیوه    رهبری تیم های موثر
106
روشهای حل مسئله
6
             -  شیوه تعریف صورت مسئله
            - روشهای گردآوری و تحلیل داده ها در تعریف مسئله
             -  شیوه آماده سازی جهت حل مسئله
             -  دسته بندی روشها و تکنیکهای حل مسئله و کاربرد آنها (15 روش)
             -  شیوه جاری سازی تکنیکهای حل مسئله در مسائل روزمره سازمان
107
اصول و مبانی گزارش نویسی
 5
              -  تشریح انواع گزارش (مدیریتی، پروژه، امکان سنجی، بازدید و ...)
              - معیارهای انتخاب روش مناسب گزارش نویسی
              - عناصر و ساختار انواع گزارشات
          -  پرسش های مهم پیش از نوشتن گزارش
               - شرح الگو های ساختار گزارش
               -  نحوه تنظیم گزارش
               -  قوانین طلایی گزارش نویس
             - چند قاعده در تهیه رئوس مطالب گزارش (کد بندی)
               -  مهارت های گزارش نویسی
108
مبانی اجرای عملیات ارزشیابی مشاغل و ارزشیابی کارکنان
5
                -  اصول و روشهای تجزیه و تحلیل شغل (تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان)
               - منابع و معیارها و قوانین و مقررات در ارزشیابی مشاغل
              -  مبانی قانونی و دامنه شمول نظام ارزشیابی کارکنان و معیارها و منابع آن
               -   کاربرد ارزشیابی مشاغل و ارزشیابی کارکنان در جذب و افزایش انگیزه کارکنان
               -  ضرورتهای مکانیزه نمودن مدیریت و اجرای ارزشیابی مشاغل و ارزشیابی کارکنان
 
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، دپارتمان آموزش یسنا پارس پاسخگو می باشند. برای این منظور می توانید با تلفن: 36088212-051 تماس حاصل فرمایید. یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: info@yesnapars.com ارسال نمایید.

سمینارهای آموزشی ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی

کد دوره
عنوان دوره
مدت(ساعت )
محتوای دوره
301
مفاهیم کاربردی سیستم اطلاعات مدیران ارشد(EIS)
8
- معرفی سیستم اطلاعات مدیر ارشد(EIS) و سابقه اجرای آن در   کشورهای مختلف
- لزوم بهره گیری مدیران از سیستم اطلاعات مدیر ارشد (EIS)
-طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد و ویژگی های آنها
-نحوه ارتباط اطلاعات مورد نیاز مدیران با اهداف و استراتژیهای  سازمان
-انواع گزارشات مورد نیاز مدیران و نحوه دسترسی به آنها
 - خصوصیات داشبورد مدیریتی
 - نتایج استقرار سیستم اطلاعات مدیر ارشد (EIS) در سازمانها
- معرفی نرم افزار سیستم اطلاعات مدیرارشد(EIS)
302
 
ابزارهای تصمیم گیری عملیاتی و استراتژیک و تکنیکهای بهره گیری از مدلهای شبیه سازی تصمیم
 
 8
- مبانی تصمیم سازی و تصمیم گیری در سازمانها
 - دسته بندی انواع تصمیمات سازمانی
 - تصمیمات سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی
- معرفی ابزارها و مدلهای تصمیم گیری و کاربرد آنها
- معرفی ابزارهای تصمیم گیری مکانیزه و شیوه بهره برداری از  آنها
303
 
تکنیکها و اصول بهبود سیستم ها، روشها و فرایندهای سازمانی
 
8
- مبانی مدیریت فرایندی  
- روش تعیین سطح عملکردی فرایندها
- روشهای تجزیه و تحلیل عملکرد فرایند
- معیارهای تغییر یا بهبود فرایندها
- معرفی مدلهای بهبود فرایندها و کاربرد هر یک از مدلها  
- نحوه جمع آوری داده های عملکردی فرایند
- نحوه هدف گذاری جهت بهبود فرایند
- شیوه ارزیابی اثرات بهبود فرایند
304
بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقای بهره وری
8
- تشریح مبانی بهره وری عملیاتی
-آشنایی با ابزارهای ارتقای بهره وری و تشریح نحوه کارکرد آنها  
- نحوه شناسایی ، تعریف  و اندازه گیری شاخصهای بهره وری
- نحوه تشکیل کمیته بهره وری و شرح وظایف کمیته
-شیوه بهبود مستمر بهره وری سازمان بر اساس مدل کایزن
305
شیوه شناسایی و تدوین شاخصهای عملکرد سازمانی
8
- انواع شاخصهای عملکرد
-روشهای شناسایی و تدوین شاخصهای عملکرد و روش تدوین   شناسنامه شاخصهای عملکرد  
-شیوه ها و مدلهای ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل مناسب مدیریت عملکرد
- نحوه استنتاج و بهره برداری از شاخصهای عملکرد در تصمیمات مدیریتی
-شیوه طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان
306
تیم سازی و شیوه کار گروهی
 6
 - بررسی دلایل نیاز به تیم سازی
 - شناخت انواع تیم ها (حل مسئله، بهبود فرایند، خود گردان)
 - پنج ویژگی مهم مدیران جهت موفقیت در تیم سازی
 - ویژگیهای تیم اثر بخش روش توسعه تیم های موثر
 -روشهای ایجاد تعهد، انگیزه و اعتماد متقابل در تیم
 - فرهنگ سازی در تیم
 -شیوه اداره کردن اعضا مشکل آفرین تیم
 -روش ارزیابی عملکرد تیم ها و پیشرفت آنها
 -انتخاب رهبر شایسته برای تیم بر اساس ویژگی های شخصیتی و  شیوه رهبری تیم های موثر
307
روشهای حل مسئله
6
 -شیوه تعریف صورت مسئله
 -روشهای گردآوری و تحلیل داده ها در تعریف مسئله
 -شیوه آماده سازی جهت حل مسئله
 -دسته بندی روشها و تکنیکهای حل مسئله
 - معرفی روشها و تکنیکهای حل مسئله و کاربرد آنها (15 روش)
 -شیوه جاری سازی تکنیکهای حل مسئله در مسائل روزمره سازمان 
308
اصول و مهارت های گزارش نویسی
6
 - تشریح انواع گزارش (مدیریتی، پروژه، امکان سنجی، بازدید و ...)
 - معیارهای انتخاب روش مناسب گزارش نویسی
 - عناصر و ساختار انواع گزارشات
 - پرسش های مهم پیش از نوشتن گزارش
 -شرح الگو های ساختار گزارش
 - قوانین طلایی گزارش نویسی
 - چند قاعده در تهیه رئوس مطالب گزارش (کد بندی)
 - مهارت های گزارش نویسی نحوه تنظیم گزارش  
309
مبانی و اصول طراحی و استقرار نظام مدیریت منابع انسانی
12
 
310
مبانی اجرای عملیات ارزشیابی مشاغل
6
  - اصول و روشهای تجزیه و تحلیل شغل (تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان)
  -استانداردهای ارزشیابی مشاغل
  - منابع عملیات ارزشیابی مشاغل
  - طبقه بندی شاخصهای ارزشیابی مشاغل
  - مبانی قانونی و دامنه شمول نظام ارزشیابی کارکنان و معیارها و منابع آن
  - کاربرد ارزشیابی مشاغل در فرایندهای جذب ، نگهداشت و بهسازی کارکنان
 - ارتباط امتیاز ارزشیابی مشاغل با حقوق و دستمزد
 - فرایند ارزشیابی مشاغل
 - ضرورتهای مکانیزه نمودن مدیریت و اجرای ارزشیابی مشاغل  
311
مبانی اجرای عملیات ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان
8
 - تفاوت ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان
 -لزوم اجرای مستمر عملیات ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان
  -استانداردها و منابع عملیات ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان
  - طبقه بندی شاخصهای ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان
  -کاربرد ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان در فرایند جذب، نگهداشت و بهسازی
 -ارتباط امتیاز ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان با حقوق و دستمزد
 - فرایند ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان
- ضرورتهای مکانیزه نمودن مدیریت و اجرای ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عمکرد کارکنان

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، دپارتمان آموزش یسنا پارس پاسخگو می باشند. برای این منظور می توانید با تلفن: 36088212-051 تماس حاصل فرمایید. یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: info@yesnapars.com ارسال نمایید.

 
 

 
تعداد بازدید تاکنون:1144509
تعداد بازدید امروز:499
تعداد بازدید دیروز:4171
Membership تعداد اعضاي سايت: 15
Latest New User Latest: Cymbalta Ja Alkoholi
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 27
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 27
Onine Now Online Now:
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک