حالت نمایش:  
links links links links links
 
 

اهمیت و ضرورت استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان

هم اکنون در اکثر سازمانها، ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکردی سنتی مبتنی بر پرسشنامه های ارزیابی انجام می شود که به دلایل ذیل، کارایی و اثربخشی مناسبی ندارد:
-      عدم پوشش کلیه ابعاد عملکردی کارکنان
-      عدم ارتباط دو سویه با اهداف و اولویت های سازمان
-      بهره گیری از پرسشنامه های ارزیابی ثابت در تمامی ادوار ارزیابی که منطبق با تغییر و تحولات سازمان نیست
-      عدم وجود تفاهم میان کارکنان و مدیران در خصوص عملکردهای مورد انتظار
-      مبتنی بودن امتیاز عملکردکارکنان فقط بر اظهار نظر مدیر
-      پایین بودن دقت و اعتبار نتایج ارزیابی به دلیل عدم جمع آوری اطلاعات و مستندات عملکردی شهودی
-      عدم امکان نظارت مستقیم بر نحوه اجرای فرایند ارزیابی و شناسایی مشکلات احتمالی رخ داده
-      نامناسب بودن روش اعلام نتایج ارزیابی به کارکنان و ناکارامدی روشهای ارائه و رسیدگی به اعتراضات کارکنان
-      ناقص بودن گزارشات تحلیل و طبقه بندی نتایج ارزیابی به دلیل کارایی پایین روش های جمع آوری اطلاعات
-      عدم سیاست گذاری و ایجاد ارتباط مؤثر بین نتایج ارزیابی و سایر نظام ها از قبیل حقوق و دستمزد، ارتقا و انتصاب، امور رفاهی و ...
-      عدم پیش بینی و اجرای فرایندهای پس از ارزیابی به منظور برنامه ریزی بهبود عملکرد کارکنان
-      تمرکز بر رویکرد امتیازی به نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان به جای تمرکز بر اهداف پیش بینی شده و عملکردهای واقع شده
لذا ضروری است تا سازمانها با نگاهی جدید، نظام سنتی "ارزیابی عملکرد" را به نظام نوین "مدیریت عملکرد" توسعه دهند تا ضمن جلوگیری از بروز عارضه های ذکر شده در نظام های ارزیابی عملکرد سنتی، اهداف شغلی و فردی با اهداف سازمانی همسو شده و چابکی سازمان در تحقق اهداف افزایش یابد. در این صورت دستیابی به تعالی سازمانی تسهیل و چشم انداز سازمان محقق خواهد شد.

دستاوردهای استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان

نظام مدیریت عملکرد کارکنان یکی از ابزارهایی است که برای کسب نتایج بهتر از کارکنان، از طریق فهم و مدیریت نمودن عملکرد در یک چارچوب توافقی از اهداف برنامه ریزی شده، استانداردها و نیازمندی های شایستگی افراد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اساسی مدیریت عملکرد ایجاد فرهنگی است که افراد و گروه ها بر مبنای آن مسئولیت بهبود مستمر فرایندهای کسب و کار، مشارکت و مهارت های خود را به عهده می گیرند. لذا استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان تأثیر شگرفی بر بهبود عملکردهای مدیریتی سازمان گذاشته و کارایی فردی و سازمانی را افزایش می دهد.
از مهمترین دستاوردهای استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -   مدیران و کارکنان دید مشترکی از اهداف و مأموریت های سازمان پیدا می کنند.
 -   عملکرد های فردی با عملکردهای سازمانی همسو می گردد.
 -   با اجرای مستمر چرخه مدیریت عملکرد، پیشرفت در راستای تحقق اهداف تضمین می گردد.
 - کارایی سرمایه های انسانی را افزایش می دهد که در نهایت موجب افزایش کارایی سایر سرمایه های سازمانی خواهد شد.
 -   نظام مدیریت عملکرد توسط مدیریت صف کنترل و هدایت می شود نه بوسیله بخش منابع انسانی یا دفاتر ارزیابی عملکرد.
 -   تمرکز و توجه بیشتر به بهبود و برنامه ریزی عملکرد آینده شده تا عملکردهای گذشته.
 -  ظرفیت ها و نقاط قوت کارکنان را به طور مناسبی شناسایی تا در جهت رفع نقاط ضعف آنها به کار می رود.
 -  عملکرد های مطلوب را بر اساس شاخص های مناسب شناسایی می کند نه صرفاً امتیاز.
 -  پرداخت ها بر اساس سطح شایستگی و مشارکت کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان صورت می گیرد.
 -  نتایج عملکردی کارکنان جهت استفاده درسایر حوزه های مدیریت منابع انسانی به طور شایسته ای فراهم می گردد. برخی از این حوزه ها که قابلیت بهره برداری از نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان را دارند، عبارتند از: حقوق و دستمزد، ارتقاء و انتصاب، آموزش و بهسازی، برنامه ریزی شغلی و مسیر خدمتی، امور رفاهی و ...

معرفی محصول

نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما، بر اساس مدلهای علمی و مدیریتی نظام مدیریت عملکرد کارکنان علی الخصوص چرخه نظام مدیریت عملکرد، مدل ارزیابی 360 درجه و مدل های رتبه بندی سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی، کلیه ابعاد نظام مدیریت عملکرد کارکنان را پشتیبانی می نماید.
در این نرم افزار چرخه مدیریت عملکرد با اجرای فرایندهای ذیل پشتیبانی می گردد:
1- تنظیم و مبادله تفاهم نامه عملکرد میان هر یک از کارکنان با مدیر مربوطه در ابتدای دوره ارزیابی
2-اجرای فرایند خود ارزیابی و ارزیابی توسط مدیر مافوق و سایر کانون های ارزیابی و دریافت گزارشات نهایی
3-اجرای فرایند ثبت و رسیدگی به اعتراضات کارکنان
4-اجرای فرایند برنامه ریزی بهبود عملکرد کارکنان
در این ماژول شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد کارکنان قابل تعریف می باشد. تعریف پرسشنامه ارزیابی شاخص های عمومی عملکرد به ازای هر یک از سطوح شغلی انجام می پذیرد. تعریف شاخص های اختصاصی در دو بعد عملکرد جاری بر اساس شرح وظایف شغلی کارکنان و عملکرد برنامه ای بر اساس برنامه های و فعالیت های محوله به کارکنان بر اساس اهداف سازمان انجام می گردد.
جهت اجرای عملیات ارزیابی ابتدا هر یک از کارکنان در سامانه ثبت نام نموده و مشخصات کاربری خود را تعریف می نمایند. در صورت وجود بانک اطلاعاتی به روز کارکنان ، نیاز به ثبت نام نیست و با انتقال اطلاعات کارکنان به بانک اطلاعاتی سامانه امکان تعریف عملیات ارزیابی وجود خواهد داشت.
جهت انجام ارزیابی شاخص های عمومی عملکرد پس از انجام عملیات خود ارزیابی و درج داده های عملکردی و مستندات و توضیحات کارکنان در خصوص هر یک از شاخص ها، بر اساس مدل ارزیابی 360 درجه با تعریف کانونهای ارزیابی، امکان ارزیابی فرد توسط افراد مسئول مختلف بر اساس شاخص های مربوط به حوزه تخصصی وجود دارد.
همچنین به منظور ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد با دو رویکرد امکان انجام عملیات ارزیابی وجود دارد:
1- انجام عملیات ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد بر اساس شاخص های اختصاصی هر شغل: در اینصورت ابتدا پرسشنامه های اختصاصی مربوط به هریک از مشاغل سازمان بر اساس شاخص های مبتنی بر وظایف و مأموریت های محوله در نرم افزار تعریف شده و پس از تعریف عملیات ارزیابی ابتدا هر یک از کارکنان در دوره زمانی مقرر اقدام به خود ارزیابی نموده و توضیحات و مستندات مرتبط با هر شاخص را جهت دفاع از عملکرد خود ضمیمه می نمایند، سپس مدیران مافوق هر یک از کارکنان با مشاهده امتیاز خود ارزیابی و مستندات و توضیحات ارائه شده امتیاز نهایی شاخص های اختصاصی عملکرد را درج   می نمایند.
2- انجام عملیات ارزیابی عملکرد اختصاصی بر اساس اهداف و برنامه های هر واحد و فعالیت های برنامه محور کارکنان:   در اینصورت ابتدا اهداف و برنامه های هر یک از واحدهای سازمانی در دوره ارزیابی مقرر در نرم افزار تعریف شده، سپس مدیر هر واحد برنامه های اختصاصی مربوط به واحد خود را از میان اهداف و برنامه های سازمان انتخاب نموده و پس از اولویت بندی به هر یک از کارکنان زیرمجموعه خود یک یا چند برنامه را نسبت می دهد و سهم هر یک از کارکنان را در اجرای هر برنامه تعیین می نماید، سپس هر یک از کارکنان واحدها، فعالیت ها و اقداماتی را که در راستای اجرای اهداف و برنامه هایی که مدیر واحد برای وی در نظر گرفته است را به ازای هر برنامه واحد سازمانی تعریف می نمایند. در نهایت در انتهای دوره ارزیابی هر یک از کارکنان در دوره زمانی مقرر اقدام به خود ارزیابی نموده و عملکرد خود را راجع به هر یک از فعالیت ها با درج میزان درصد پیشرفت انجام هر فعالیت درج نموده و توضیحات و مستندات مرتبط با هر فعالیت را جهت دفاع از عملکرد خود ضمیمه می نمایند، سپس مدیران مافوق هر یک از کارکنان با مشاهده امتیاز خود ارزیابی و مستندات و توضیحات ارائه شده امتیاز نهایی عملکرد اختصاصی را درج می نمایند.
عملیات ارزیابی عملکرد کارکنان را با جمع آوری داده های عملکردی هر فرد از بخشهای مختلف سازمان، مدیریت شده و گزارشات متنوعی را در کسب بازخورد از وضعیت عملکرد کارکنان در رابطه با میزان موفقیت برنامه ها و اهداف سازمان ارائه میگردد تا به کمک این گزارشات، اقداماتی که در راستای اجرای صحیح و کارآمد برنامه های بهبود عملکرد می بایست انجام شود جهت تصميم‌گيري آگاهانه مديران ارائه می گردد. پس از انجام عملیات ارزیابی توسط سیستم گزارش ساز نرم افزار امتیاز عملکرد هر یک از کارکنان سازمان بر اساس امتیاز نهایی، امتیاز شاخص های عمومی و امتیاز شاخص های اختصاصی ارائه می گردد. همجنین گزارشات تحلیلی و آسیب شناسی مبنی بر عملکرد کلیه کارکنان یک واحد سازمانی، عملکرد کارکنان هر رده سازمانی (مدیران میانی، مدیران پایه، سرپرستان، کارمندان)، گزارشات رتبه بندی کارکنان (مدیر برتر، کارمند برتر و ...) ارائه می گردد.
اطلاعات بیشتر درباره نظام مدیریت عملکرد کارکنان .... 

قابلیت های محصول

              -   قابلیت تعریف مشاغل سازمان و نسبت دادن کارکنان به مشاغل
              - انعطاف جهت اجرای فرایندهای ارزیابی بر اساس انواع مدلهای مرسوم و مدلهای بومی مورد نظر سازمانها
              - بهره گیری از مدل ارزیابی 360 درجه در هر یک از فرایندهای چرخه مدیریت عملکرد
              -    قابلیت تعریف مشاغل سازمان و نسبت دادن کارکنان به مشاغل
              -    قابلیت تعریف اهداف و برنامه های هر یک از واحدهای سازمانی
              -    بهره گیری از الگوریتم های معتبر جهت رتبه بندی کارکنان طبق امتیاز نهایی و امتیاز محورها و شاخصها
              -   ایجاد امکان تأیید چند مرحله ای در نرم افزار در خصوص داده های ارزیابی
              - پویایی و انعطاف نرم افزاری در طراحی انواع پرسشنامه های ارزیابی تا 4 سطح
             -   ایجاد کاربری جهت نظارت و مدیریت یکپارچه کلیه فرایندهای ارزیابی
             -   ایجاد قابلیت دریافت داده های عملکردی از فایلها و بانکهای اطلاعاتی
             - ایجاد داشبوردهای اطلاعاتی ویژه مدیران با قابلیت تجمیع، ترکیب و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان
             -   به کارگیری تکنیکهای امنیتی بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی
             - ایجاد قابلیت ارتباط بین نتایج عملکرد کارکنان با شاخص های ارزیابی سازمان
             - امکان پاسخگویی به سؤالات ارزیابی به صورت کمی و کیفی بدون محدودیت در نوع پاسخگویی
             - قابلیت تشکیل کانونهای ارزیابی و انجام ارزیابی بر اساس مدل 360 درجه
             -   قابلیت درج نقاط قوت، نقاط ضعف و اقدامات بهبود جهت هر شاخص
             -   قابلیت ضمیمه نمودن مستندات هر شاخص در حین امتیازدهی به شاخصها به صورت آپلود فایلهای اطلاعاتی
             -   قابلیت مشاهده و دانلود فایل مصوبات و بخشنامه های مربوط به هر شاخص در حین امتیازدهی
            -  قابلیت دسترسی به سوابق ارزیابی عملکرد ادوار گذشته و مقایسه روند صعود یا نزول شاخصهای ارزیابی

مشخصات فنی نرم افزار

                -   زبان برنامه نویسی                                     ASP .Net 2013
                -   بانک اطلاعاتی                                             SQL Server 2012 SP1
                -   قالب برنامه نویسی                                     .Net Framework 4.5
                -   سطح امنیتی                                              OWASP ASVS 1A+
                -   ابزار طراحی وب                                         Telerik 2012
                -   سرعت بارگذاری صفحات                            Max 5 Sec 

محصولات مرتبط

               -  نرم افزار مدیریت عملکرد سازمان
               -   نرم افزار مدیریت عملکرد واحدهای سازمانی
               -   نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان
               -   نرم افزار مدیریت عملکرد پیمانکاران و تأمین کنندگان

چگونه یسنا پارس به شما کمک می کند؟

به منظور استقرار موفق نرم افزار مدیریت عملکرد در سطوح مورد درخواست مشتری (سطح سازمان/ واحدهای سازمانی(مدیران)/ کارکنان/ پیمانکاران و تأمین کنندگان)، شرکت یسنا پارس آمادگی دارد با تشکیل تیم های کاری چند تخصصه، خدمات مورد نیاز مشتریان را ارائه نماید. برخی از خدمات قابل ارائه در این خصوص عبارتند از:
            -  آماده سازی بستر سخت افزاری و راه اندازی سرور
            -   آماده سازی بستر شبکه جهت بهره برداری از نرم افزار به صورت اینترنتی یا اینترانتی
            -   انجام تمهیدات امنیتی مورد نیاز روی سرور و شبکه
            -   انجام تمهیدات لازم جهت افزایش سرعت در بهره برداری از نرم افزار
             -  نصب نرم افزار به صورت حضوری یا از طریق ارتباط از راه دور
             - آماده سازی نرم افزار جهت بهره برداری با توجه به اطلاعات سازمانی با تعریف و انجام تنظیمات فرایندهای مدیریت عملکرد
              - انجام تنظیمات مورد نیاز جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز نرم افزار از بانک های اطلاعاتی به صورت آفلاین و آنلاین
            - ارائه آموزش های مورد نیاز کاربری نرم افزار در قالب کارگاه های آموزشی بر اساس نوع کاربری ها(مدیر سیستم، مسئول ارزیابی، تیم ارزیابی، ارزیابی کنندگان، ارزیابی شوندگان، افراد بهره برداری کننده از نتایج ارزیابی)
           - ارائه خدمات مشاوره به منظور بومی سازی فرایندهای مدیریت عملکرد سازمان (اطلاعات بیشتر در خصوص شرح خدمات مشاوره... )
            -  پشتیبانی کاربران در حین اجرای فرایندهای مدیریت عملکرد و ارائه راهنمایی های لازم به آنها
            -  همکاری در تهیه و ارائه گزارشات ارزیابی به بهره برداران تعیین شده
           -  انتقال نتایج ارزیابی و اطلاعات تولید شده در نرم افزار به سایر بانک های اطلاعاتی و نرم افزارها جهت بهره برداری های مورد نیاز سازمان

چرا محصولات یسنا پارس متفاوت است؟

ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان جهت بهره برداری موفق از محصولات و خدمات خریداری شده، از اهداف اساسی یسنا پارس می باشد. لذا جهت تحقق این هدف یسنا پارس خود را متعهد به اجرای مؤثر اقدامات ذیل می داند:
         - تحلیل مستمر نیازهای مشتریان در حوزه مدیریت عملکرد بر اساس روشها والگوهای معتبر علمی، قانونی و تکنولوژیکی توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت
          - طراحی چارچوب های مدیریت عملکرد بر اساس نیاز مشتریان و عدم وابستگی محصولات به چارچوب خاص
          - تولید و سفارشی سازی محصولات نرم افزاری متناسب با نیاز و اولویتهای مشتریان
          - انعطاف پذیری بالای محصولات نرم افزاری جهت امکان بهره برداری در کسب و کارهای مختلف
          -  بهینه سازی و به روزآوری مستمر محصولات بر اساس چارچوبهای معتبر بین المللی و تکنولوژی روز
         - ایجاد امکان ارتباط با سایر نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی مشتری جهت دریافت یا ارسال اطلاعات مورد نیاز در راستای یکپارچه سازی محصولات یسنا پارس با سایر نرم افزارهای سازمان
         -  تعهد به اجرای منشور پشتیبانی یسنا پارس (دانلود منشور پشتیبانی یسنا پارس)
       -  ارائه قیمت رقابتی محصولات، متناسب با نیاز و اولویت های مشتریان به منظور جلوگیری از رکود سرمایه گذاری مشتری
        -  تضمین کیفیت نرم افزار و ارائه تضمین مناسب به مشتریان در این رابطه و جبران خسارات احتمالی مشتریان

آیا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارید؟


در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی، قیمت و شرایط خرید نرم افزار، کارشناسان واحد فروش یسنا پارس پاسخگو هستند. برای این منظور می توانید با تلفن: 36088212-051 داخلی : 112 و 113 تماس حاصل فرمایید یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: sale@yesnapars.com ارسال نمایید.
در صورت نیاز بررسی راهکارهای بهره برداری از نرم افزار در سازمان شما، تیم مشاوره یسنا پارس پاسخگو هستند. برای این منظور می توانید با تلفن: 36088212-051 داخلی : 111تماس حاصل فرمایید یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: consulting@yesnapars.com ارسال نمایید.

تکمیل فرم درخواست اطلاعات بیشتر

 
 

 
تعداد بازدید تاکنون:1144472
تعداد بازدید امروز:457
تعداد بازدید دیروز:4171
Membership تعداد اعضاي سايت: 15
Latest New User Latest: Cymbalta Ja Alkoholi
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 5
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 5
Onine Now Online Now:
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک