حالت نمایش:  
links links links links links
 
 

 

بانک شاخص :

در نسخه پایه نرم افزار تعریف شاخص ها به هنگام ایجاد پرسشنامه ارزیابی انجام می شود و هر پرسشنامه ارزیابی به دوره ارزیابی خاصی نسبت داده می شود. در صورتی که برخی از شاخص ها وجود داشته باشند که در دوره های ارزیابی مختلف تکرار شوند، در نسخه پایه نیاز است مجدداً تعریف گردند. در صورت فعال سازی محیط بانک شاخص، ابتدا کلیه شاخص های ارزیابی در بانک شاخص تعریف شده و در هنگام ایجاد پرسشنامه ارزیابی این شاخص ها از بانک شاخص انتخاب می شوند. در این صورت امکان تعریف و ویرایش شاخص به ازای هر دوره ارزیابی آسان تر خواهد بود.

 

فرمول نویسی:

در نسخه پایه نرم افزار روابط بین شاخص های هر پرسشنامه ارزیابی بر اساس رابطه پیش فرض جمع وزنی سطوح پایین تر می باشد. در صورتی که رابطه پیش فرض برقرار نبوده و ارتباط میان شاخص با زیر شاخص های زیر مجموعه آن یا سایر  شاخص های پرسشنامه ارزیابی طی رابطه ریاضی بر قرار باشد، ماژول فرمول نویسی این امکان را فراهم خواهد آورد. در این ماژول روابط منطقی(جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و توابع پایه(میانگین، جمع، ماکزیمم، مینیمم) بین شاخص و سایر عناصر اطلاعاتی تعریف شده در نرم افزار بر قرار می گردد.

 

اولویت بندی شاخص ها

در نسخه پایه نرم افزار درجه اهمیت(وزن) شاخص های هر پرسشنامه ارزیابی می بایست به عنوان فیلد اجباری با توجه به سقف امتیاز پرسشنامه وارد گردد. در صورتی که وزن شاخص مشخص نباشد، می توان با تعیین اولویت هر شاخص توسط ارزیابی شونده در دوره ارزیابی مورد نظر(اولویت 1 تا 3) و تأیید آن سطوح بالاتر، وزن هر شاخص را با توجه به سقف امتیاز پرسشنامه تعیین نمود. با فعال سازی ماژول اولویت بندی شاخص ها، محاسبه وزن شاخص از طریق اولویت به صورت خودکار  توسط نرم افزار انجام خواهد شد.

 

مقدار دهی شاخص ها از طریق فایل اطلاعاتی

در نسخه پایه نرم افزار مقدار دهی شاخصها صرفاً از طریق اجرای فرایندهای ارزیابی و ثبت اطلاعات توسط ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان صورت می پذیرد.  با فعال سازی سرویس مقدار دهی شاخص ها از طریق فایل اطلاعاتی، می توان مقدار  شاخص هایی که نوع مقدار دهی آنها از طریق فایل اطلاعاتی تعیین شده باشند را در طی دوره زمانی ارزیابی به صورت آفلاین یا آنلاین، با فراخوانی فایل حاوی مقادیر شاخص به ازای هر یک از ارزیابی شوندگان وارد نرم افزار نمود.

 

مقدار دهی شاخص ها از طریق بانک اطلاعاتی

در نسخه پایه نرم افزار مقدار دهی شاخصها صرفاً از طریق اجرای فرایندهای ارزیابی و ثبت اطلاعات توسط ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان صورت می پذیرد.  با فعال سازی سرویس مقدار دهی شاخص ها از طریق بانک اطلاعاتی، می توان مقدار  شاخص هایی که نوع مقدار دهی آنها از طریق بانک اطلاعاتی تعیین شده باشند را در طی دوره زمانی ارزیابی به صورت آفلاین یا آنلاین، با فراخوانی سرور، بانک اطلاعاتی و جداول مبدأ، مقادیر شاخص به ازای هر یک از ارزیابی شوندگان را به بانک اطلاعاتی نرم افزار(بانک مقصد)  وارد نرم افزار نمود.

 

داشبورد عملکرد سازمانی

 در ماژول داشبورد عملکرد سازمانی، محیطی گرافیکی حاوی نمودارهای متنوع در اختیار مدیران سازمان و کاربران انتخابی قرار خواهد گرفت که وضعیت عملکرد تجمیعی سازمان را با انتخاب هر دوره ارزیابی نمایش می دهد. همچنین در این محیط می توان وضعیت عملکرد واحدهای مختلف را با یکدیگر مقایسه نموده و رتبه بندی عملکردها را به ازای امتیاز کلی، امتیاز عمومی، امتیاز محورها و امتیاز شاخص ها تعیین نمود. علاوه بر این می توان وضعیت عملکرد هر حوزه را مشاهده و با دوره های ارزیابی گذشته مقایسه نمود.

 

برنامه ریزی استراتژیک

در ماژول برنامه ریزی استراتژیک، برنامه های راهبردی سازمان در افق های تعیین شده تعریف شده و به ازای هر برنامه اهداف و استراتژی های سازمان تعیین می گردند. اهداف به صورت سلسله مراتبی (به طور مثال: اهداف بلند مدت، اهداف میان مدت، اهداف کوتاه مدت) قابل تعریف می باشند. همچنین به ازای هر هدف می توان مسئول تحقق آنرا نیز تعیین نمود تا در مرحله ارزیابی میزان تحقق اهداف، عملکرد مسئولین تحقق اهداف نیز قابل اندازه گیری باشد.

 

برنامه ریزی عملیاتی

در ماژول برنامه ریزی عملیاتی، برنامه های عملیاتی و فعالیت های اجرایی هر برنامه به ازای هر یک از اهداف سازمان توسط مسئول ارزیابی یا مسئولین تحقق اهداف سازمان قابل تعریف می باشد، به نحوی که  هر واحد اهداف مرتبط با حوزه مسئولیت خود را از فهرست اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی سازمان انتخاب نموده و پس از تعریف مشخصات برنامه عملیاتی(عنوان، زمانبندی، مسئول اجرا، بودجه مورد نیاز و ...)، فعالیت های اجرایی که توسط هر یک از کارکنان واحد مربوطه انجام می شود را ثبت می نماید. سپس بر اساس سلسله مراتب تعریف شده تا دو مرحله امکان تأیید و تصویب برنامه های عملیاتی توسط حوزه های مسئول تعریف می گردد. پس از تصویب وابلاغ برنامه های عملیاتی هر یک از مجریان فعالیت های اجرایی برنامه ها بر اساس زمانبندی تعریف شده توسط مسئول ارزیابی نسبت به اعلام وضعیت پیشرفت فعالیت ها و ضمیمه نمودن گزارشات پیشرفت به صورت فایل اقدام می نمایند تا در نهایت میزان پیشرفت اجرای هر برنامه عملیاتی و منابع صرف شده برای آن ارزیابی گردد.

 

 

بانک شاخص :

در نسخه پایه نرم افزار تعریف شاخص ها به هنگام ایجاد پرسشنامه ارزیابی انجام می شود و هر پرسشنامه ارزیابی به دوره ارزیابی خاصی نسبت داده می شود. در صورتی که برخی از شاخص ها وجود داشته باشند که در دوره های ارزیابی مختلف تکرار شوند، در نسخه پایه نیاز است مجدداً تعریف گردند. در صورت فعال سازی محیط بانک شاخص، ابتدا کلیه شاخص های ارزیابی در بانک شاخص تعریف شده و در هنگام ایجاد پرسشنامه ارزیابی این شاخص ها از بانک شاخص انتخاب می شوند. در این صورت امکان تعریف و ویرایش شاخص به ازای هر دوره ارزیابی آسان تر خواهد بود.

 

فرمول نویسی:

در نسخه پایه نرم افزار روابط بین شاخص های هر پرسشنامه ارزیابی بر اساس رابطه پیش فرض جمع وزنی سطوح پایین تر می باشد. در صورتی که رابطه پیش فرض برقرار نبوده و ارتباط میان شاخص با زیر شاخص های زیر مجموعه آن یا سایر  شاخص های پرسشنامه ارزیابی طی رابطه ریاضی بر قرار باشد، ماژول فرمول نویسی این امکان را فراهم خواهد آورد. در این ماژول روابط منطقی(جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و توابع پایه(میانگین، جمع، ماکزیمم، مینیمم) بین شاخص و سایر عناصر اطلاعاتی تعریف شده در نرم افزار بر قرار می گردد.

 

اولویت بندی شاخص ها

در نسخه پایه نرم افزار درجه اهمیت(وزن) شاخص های هر پرسشنامه ارزیابی می بایست به عنوان فیلد اجباری با توجه به سقف امتیاز پرسشنامه وارد گردد. در صورتی که وزن شاخص مشخص نباشد، می توان با تعیین اولویت هر شاخص توسط ارزیابی شونده در دوره ارزیابی مورد نظر(اولویت 1 تا 3) و تأیید آن سطوح بالاتر، وزن هر شاخص را با توجه به سقف امتیاز پرسشنامه تعیین نمود. با فعال سازی ماژول اولویت بندی شاخص ها، محاسبه وزن شاخص از طریق اولویت به صورت خودکار  توسط نرم افزار انجام خواهد شد.

 

مقدار دهی شاخص ها از طریق فایل اطلاعاتی

در نسخه پایه نرم افزار مقدار دهی شاخصها صرفاً از طریق اجرای فرایندهای ارزیابی و ثبت اطلاعات توسط ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان صورت می پذیرد.  با فعال سازی سرویس مقدار دهی شاخص ها از طریق فایل اطلاعاتی، می توان مقدار  شاخص هایی که نوع مقدار دهی آنها از طریق فایل اطلاعاتی تعیین شده باشند را در طی دوره زمانی ارزیابی به صورت آفلاین یا آنلاین، با فراخوانی فایل حاوی مقادیر شاخص به ازای هر یک از ارزیابی شوندگان وارد نرم افزار نمود.

 

مقدار دهی شاخص ها از طریق بانک اطلاعاتی

در نسخه پایه نرم افزار مقدار دهی شاخصها صرفاً از طریق اجرای فرایندهای ارزیابی و ثبت اطلاعات توسط ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان صورت می پذیرد.  با فعال سازی سرویس مقدار دهی شاخص ها از طریق بانک اطلاعاتی، می توان مقدار  شاخص هایی که نوع مقدار دهی آنها از طریق بانک اطلاعاتی تعیین شده باشند را در طی دوره زمانی ارزیابی به صورت آفلاین یا آنلاین، با فراخوانی سرور، بانک اطلاعاتی و جداول مبدأ، مقادیر شاخص به ازای هر یک از ارزیابی شوندگان را به بانک اطلاعاتی نرم افزار(بانک مقصد)  وارد نرم افزار نمود.

 

داشبورد عملکرد سازمانی

 در ماژول داشبورد عملکرد سازمانی، محیطی گرافیکی حاوی نمودارهای متنوع در اختیار مدیران سازمان و کاربران انتخابی قرار خواهد گرفت که وضعیت عملکرد تجمیعی سازمان را با انتخاب هر دوره ارزیابی نمایش می دهد. همچنین در این محیط می توان وضعیت عملکرد واحدهای مختلف را با یکدیگر مقایسه نموده و رتبه بندی عملکردها را به ازای امتیاز کلی، امتیاز عمومی، امتیاز محورها و امتیاز شاخص ها تعیین نمود. علاوه بر این می توان وضعیت عملکرد هر حوزه را مشاهده و با دوره های ارزیابی گذشته مقایسه نمود.

 

برنامه ریزی استراتژیک

در ماژول برنامه ریزی استراتژیک، برنامه های راهبردی سازمان در افق های تعیین شده تعریف شده و به ازای هر برنامه اهداف و استراتژی های سازمان تعیین می گردند. اهداف به صورت سلسله مراتبی (به طور مثال: اهداف بلند مدت، اهداف میان مدت، اهداف کوتاه مدت) قابل تعریف می باشند. همچنین به ازای هر هدف می توان مسئول تحقق آنرا نیز تعیین نمود تا در مرحله ارزیابی میزان تحقق اهداف، عملکرد مسئولین تحقق اهداف نیز قابل اندازه گیری باشد.

 

برنامه ریزی عملیاتی

در ماژول برنامه ریزی عملیاتی، برنامه های عملیاتی و فعالیت های اجرایی هر برنامه به ازای هر یک از اهداف سازمان توسط مسئول ارزیابی یا مسئولین تحقق اهداف سازمان قابل تعریف می باشد، به نحوی که  هر واحد اهداف مرتبط با حوزه مسئولیت خود را از فهرست اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی سازمان انتخاب نموده و پس از تعریف مشخصات برنامه عملیاتی(عنوان، زمانبندی، مسئول اجرا، بودجه مورد نیاز و ...)، فعالیت های اجرایی که توسط هر یک از کارکنان واحد مربوطه انجام می شود را ثبت می نماید. سپس بر اساس سلسله مراتب تعریف شده تا دو مرحله امکان تأیید و تصویب برنامه های عملیاتی توسط حوزه های مسئول تعریف می گردد. پس از تصویب وابلاغ برنامه های عملیاتی هر یک از مجریان فعالیت های اجرایی برنامه ها بر اساس زمانبندی تعریف شده توسط مسئول ارزیابی نسبت به اعلام وضعیت پیشرفت فعالیت ها و ضمیمه نمودن گزارشات پیشرفت به صورت فایل اقدام می نمایند تا در نهایت میزان پیشرفت اجرای هر برنامه عملیاتی و منابع صرف شده برای آن ارزیابی گردد.

 

 
 

 
تعداد بازدید تاکنون:1144499
تعداد بازدید امروز:488
تعداد بازدید دیروز:4171
Membership تعداد اعضاي سايت: 15
Latest New User Latest: Cymbalta Ja Alkoholi
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 27
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 27
Onine Now Online Now:
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک